இன்று உலக தண்ணீர் தினம்

இன்று உலக தண்ணீர் தினம் ஆனால் பெங்களூரில் கண்ணீர் தினம் என்பதற்கு சாட்சியாக மக்கள் குடிநீருக்காக குடங்களுடன் தவியாய் தவிக்கும் காட்சி