பக்ரீத் சிறப்பு தொழுகை

பெங்களூரில் இன்று நடந்த பக்ரீத் சிறப்பு தொழுகையில் பங்கேற்ற சிறுவர்கள்