பக்ரீத் திருநாள்

இன்று தியாக திருநாள் பக்ரீத் முன்னிட்டு பெங்களூரில் ஒரு வீட்டில் தொழுகையில் பங்கேற்ற சிறுவர்கள்.